ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Πληροφορίες: Ρόμπα Ευτυχία (Γραμματέας σχολείου)

Ταχυδρομική Δ/νση:  Οπροπούλου  1, Ταχυδρ. Κώδ.: 581 00  Γιαννιτσά

ΤΗΛ: 2382022551 – FAX: 2382083953

http://1lyk-giann.pel.sch.gr

Ε-MAIL: mail@1lyk-giann.pel.sch.gr

Διδακτικές Ώρες                                                           διαλείμματα

1η

08:10 – 08:55

(10)

2η

09:05 – 09:50

(10)

3η

10:00 – 10:45

(5)

4η

10:50 – 11:30

(10)

5η

11:40 – 12:20

(5)

6η

12:25 – 13:05

(5)

7η

13:10 – 13:50

 

  

Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποια θέματα που αφορούν κυρίως την φοίτηση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο , μετά τις αλλαγές που έχουν θεσμοθετηθεί με την υπ. αριθ. 10645/ΓΔ4 (Φ120  /23-01-2018) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση προβλέπονται τα εξής:                Ενημερωτικό σημείωμα για τους Γονείς-Κηδεμόνες  των μαθητών του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών

 

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι αιτήσεις εγγραφής- δηλώσεις προτίμησης πραγματοποιούνται για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια εντός του Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Εντός Μαΐου, οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης για τον τύπο Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν. Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης, ανάλογα με την Τάξη, τα μαθήματα επιλογής ή/και την Ομάδα Προσανατολισμού που θα παρακολουθήσουν στο Γενικό Λύκειο. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Δικαιολογητικά εγγραφής

α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής

β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος.

γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης  κλπ.

ε. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια,

 

Ανανεώσεις εγγραφών

Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος, εντός Μαΐου. Για τον σκοπό αυτό προσέρχονται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Απαιτείται η προηγούμενη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.

Προθεσμία μετεγγραφών

Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων,Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ σε σχολείο ίδιου τύπου πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α’ τετραμήνου.

Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου σε Επαγγελματικό Λύκειο και αντίστροφα πραγματοποιούνται ως εξής: α) για μεν την Α’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου, τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικών ετών μέχρι και το 2017-18 και για την Α’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι τη λήξη του Α’ τετραμήνου, β) για τη Β’ και Γ’ τάξη ημερήσιου ή τη Γ’ και Δ’ Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για τη Β’, Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Β’, Γ’ – Δ’ εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες- ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3.:

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται

  1. απουσίες έως είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα (νεοπλασίες, μεσογειακή αναιμία κλπ)
  2. απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού.
  3. απουσίες των μαθητών/-τριών λόγω συμμετοχής τους:

α) σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία με ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών,

γ) σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα με ανώτατο όριο των δέκα (10) ημερών.

Σχετικά με  την ενημέρωση των γονέων- κηδεμόνων για το σύνολο των απουσιών που έχει κάνει ο μαθητής /τρια θα πρέπει ο γονέας – κηδεμόνας να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση στο σχολείο στην οποία θα σημειώσει καθαρά τα στοιχεία επικοινωνίας του όπως : την ηλεκτρονική διεύθυνση του (mail), το κινητό τηλέφωνο και την οδό διαμονής με τον αντίστοιχο αριθμό της.  Το σχολείο σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνει τον γονέα –κηδεμόνα με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσφορα μέσα μετά την συμπλήρωση 30 απουσιών του μαθητή/τριας.  Επίσης ο γονέας –κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας του μαθητή/τριας άμεσα με  από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του μαθητής/τριας σ’ αυτό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ἀπό τὴν μνήμη τῶν παρελθόντων καὶ ἀπὸ τὴν πεῖρα τῶν παρόντων διδασκόμαστε γιά τὸ μέλλον.