Ευρωπαϊκο προγραμμα erasmus+ Σχολική σύμπραξη μικρής κλίμακας με θέμα “Knowledge and protection of the Maritime Space”